Dış Kaynak

Dış Kaynak

Ana Faaliyet Alanlarına Odaklanabilme

 • Call Center'ın outsource edilmesi ile birlikte, şirketlerin temel iş alanındaki faaliyetlerini, bu alanlarda uzman firmalara devrederek ana faaliyet alanına yoğunlaşabilmesi
 • Uzman olunan ana işe daha fazla enerji ayrılması sayesinde rekabet avantajı sağlanması


Maliyet Kazanımları
 • Teknolojik yatırım maliyetlerinde düşüş
 • Telekom giderlerinde düşüş
 • Telefon sistemi bakım ve güncelleme maliyetlerinde düşüş
 • Direkt personel maliyetlerinin sona ermesi
 • Dolaylı çalışan maliyeti olan eğitim, gelişim maliyetlerinin sona ermesi
 • Sermayenin çağrı merkezi dışındaki ana faaliyet alanlarına yönlendirilerek, doğrudan gelir getiren konulara yatırım yapılabilmesi


Hizmet Mükemmeliyeti
 • Profesyonel eğitim, gelişim ve performans değerlendirme programları ile yetkinlik ve bilgi düzeyleri yüksek personele sahip olunabilmesi
 • Düzenli çağrı izleme takip sistemleri ve performans metrikleri ile hizmet mükemmeliyetinin sağlanması
 • Düzenli performans değerlendirme sistemi sayesinde profesyonel müşteri hizmeti sunulması
 • Web, e-mail vb. telefon dışındaki iletişim kanallarının artırılması ile birlikte müşterilerin daha etkin olarak kuruma ulaşmasının sağlanması
 • Müşteri memnuniyet ve sadakatinin artırılması


Farklı Hizmet Seçenekleri
 • İlgili firmanın hizmet seçeneklerine de bağlı olarak; gelen çağrı karşılama hizmetinin yanı sıra, tele-marketing, tele-satış, veri güncelleme vb. farklı hizmet seçeneklerinden yararlanabilme
 • İlgili hizmetlerden istenildiği zaman aralıklarında, istenildiği kadar yararlanabilme


Teknoloji
 • Teknolojik gelişmelerin outsource şirket tarafından takip edilerek bu alanda gerekli yatırımların yapılması
 • En yeni teknolojilere ne uygun maliyette gerektiği kadar sahip olunabilmesi


Risklerin Azaltılması
 • Dönemsel iş yükü artışı/azalışı; işten ayrılma, hastalık, izin gibi kaynak sürekliliğini tehdit eden durumlarla ilgili risklerin devredilmesi
 • İlk yatırım riskinin olmaması
 • Personel alım sürecinin devredilmesi
 • Artan ihtiyaçlar doğrultusunda personel alım zorunluluğunun ortadan kalkması
 • Eğitim ve gelişim programları ile ilgili sorumluluğun devredilmesi
 • İnsan Kaynaklarında performans değerlendirme ile ilgili sorumluluğun devredilmesi


Esneklik Kazanılması
 • Büyümenin ve küçülmenin öngörülmediği durumlarda outsource şirketin devreye sokulması
 • Gün / ay içindeki artan iş yükünün karşılanmaması durumlarda esneklik kazanılması


İşe Değer Katılması
 • Dağınık pek çok farklı kanaldan ulaşan müşteri ile ilgili her türlü bilginin tek bir kanalda merkezi olarak toplanması ile etkin bilgi yönetimi
 • Çağrı merkezinde toplanan müşteri verilerinin uzmanlar tarafından incelenerek süreç iyileştirme çalışmaları için aksiyonlar başlatılması
 • Uzman kadrolar tarafından hizmet seviyesi ve benzeri performans standartlarının düzenli olarak takip edilmesi ve gerekli durumlarda aksiyon alınması
 • İşle ilgili tüm gelişmeleri takip edebileceğiniz detaylı raporların düzenli olarak sunulması
 • Profesyonel müşteri hizmetleri sunulması ile birlikte müşteri beklentilerinin karşılanması ve aşılması durumunda müşteri sadakatinin yükselmesi ve satışların artması